Institutet för språk och folkminnen

E-arkiv

E-arkiv Genom införandet av e-arkiv kommer institutets databaser och olika typer av samlingar inom språk och folkminnen att bli åtkomliga via ett gemensamt gränssnitt. Det underlättar för besökaren att komma åt institutets register och samlingar.

Syftet med införande av e-arkiv för elektroniska handlingar är att institutet skall arbeta systematiskt med att e-arkivera digitaliserade analoga samlingar. Den digitala formen möjliggör ett rationellt tillhandahållande med moderna metoder och teknik.

Inledningsvis publiceras här institutets ortnamnsamlingar och dialektsamlingar i Lund samt  litteraturförkortningar som finns till hands för att tolka de förkortningar som finns i de publicerade samlingarna.

Digitalisering och systemutveckling

Vid institutets avdelningar pågår arbete med att digitalisera samlingarna samt systemutveckling avseende befintliga och nytillkommande register och databaser.

Arbetet med digitalisering och tillgängliggörande av institutets samlingar är fortsatt prioriterat. Under en femårsperiod fr.o.m. 2015 ska fokus i första hand vara att göra relevanta delar av samlingarna i Lund och Umeå digitalt tillgängliga.

Samlingarna i Umeå och Lund

Den nya organisationen från och med 2015 innebär att ansvaret för samlingarna i Lund och Umeå omlokaliseras till Göteborg respektive Uppsala. Från och med 2015 deponeras huvuddelen av de skriftliga samlingarna och biblioteket från Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet i stadsarkivets lokaler inom Umestans företagspark Huvuddelen av de skriftliga samlingarna och biblioteket från Dialekt- och ortnamnsarkiveti Lund finns i Landsarkivets lokaler på Arkivcentrum Syd i Lund.